Projekt

Projekt

Tytuł projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii separacji odpadów organicznych i nieorganicznych celem uzyskania ulepszonego substratu dla biogazowni.

Numer projektu: RPDS.01.05.01-02-0041/1

Okres realizacji projektu: 01.11.2015 r. – 30.11.2016 r.

Cel projektu:

Celem głównym realizacji przedmiotowego projektu jest wzrostu konkurencyjności firmy EPPO na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych oraz zwiększenie poziomu recyklingu nieorganicznego (opakowań) jak i organicznego (produktów spożywczych).

Planowane efekty:

Przedmiotem realizacji niniejszego projektu jest wdrożenie przez EPPO Sp. z o.o. innowacyjności technologicznej w zakresie separacji odpadów organicznych i nieorganicznych, w wyniku której przedsiębiorstwo będzie mogło zaoferować ulepszony produkt, który stanowić będzie substrat dla biogazowni. Projekt przyczyni się większenie strumienia odpadów opakowaniowych (tzw. łatwopalnych) przekazywanych do recyklingu i odzysku

Wartość projektu: 1 840 085,95 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 448 504,84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 651 827,18 zł

Projekt współfinansowany w ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”;
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020