Komunikaty

Usługę badawczo-rozwojową nad możliwością wykorzystania pofermentu do produkcji substratu energetycznego dla biogazowni

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na:

Usługę badawczo-rozwojową nad możliwością wykorzystania pofermentu do produkcji substratu energetycznego dla biogazowni.
Dotyczące wyboru wykonawcy prac projektu przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045 z późn.zm.), prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługa planowana jest w ramach projektu grantowego pt:
„BONY NA INNOWACYJNE USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTORA MSP – ZIT WrOF”

W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

DZIAŁANIE 1.2 INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA
PODDZIAŁANIE 1.2.2 INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA – ZIT WrOF

Wybrano ofertę Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

formularz oferty_oznakowany_02042019
zapytanie ofertowe_oznakowane_02042019